Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022

Novela zákona o odpadoch

Zákon o odpadoch bol novelizovaný zákonom č. 372/2021 Z. z. Niektoré body novely sa dotkli aj povinnosti pri zbere a výkupe odpadu, obsiahnutého v § 16. Účinnosti získajú od 1. 1. 2022.

Doplnenie povinnosti v zbere a výkupe odpadu

§ 16 bol rozšírený o odsek 12.

Podľa tohto odseku ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný:

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3 (ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku), údaje za:

  1. kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,
  2. kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roku v súlade s vykonávacím predpisom,

b) zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roku za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise.


Otázka - Prečo sa tieto údaje majú zasielať? O aké údaje vlastne ide?

Obe odpovede nájdeme v dôvodovej správe samotnej novely:

V novom odseku 12 sa dopĺňa oznamovacia povinnosť zberových spoločností, ktoré vykonávajú v obci triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nahlasovať raz ročne ministerstvu údaje o výkupných cenách zbieraných materiálov. Zber týchto informácií vychádza výlučne z požiadavky analytického útvaru ministerstva pri tvorbe analýz.

Uvidíme, aké konkrétne výstupy analytické nástroje prinesú. Zrejme to bude závisieť hlavne od vstupných dát - ergo, koľko zberoviek si túto zákonnú povinnosť od 1. 1. 2022 splní. Stále totiž platí - bez dostatočného počtu dát nie je možné realizovať rozsiahlejšiu štatistiku, resp. takú, ktorá má nejakú vyššiu výpovednú hodnotu.