Evidencia odpadov

Všetci ľudia a to znamená aj podnikatelia pri svojej činnosti vyprodukujú nejaký odpad a stávajú sa tak držiteľmi odpadu.
Na základe Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. musia viesť podnikatelia veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade v mesačných intervaloch.

Nechajte vypĺňanie evidenčných listov odpadov, vypisovanie kódov a skratiek a ohlasovanie údajov úradom na nás. Budete mať záruku, že to bude správne.

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na +421 908 717 300 alebo na info@envidu.sk.


Naše poradenstvo pre Vaše úspešné podnikanie

Čím sa zaoberáme

Vodné hospodárstvo

Spracovanie plánu opatrení pre prípad havarijného ohrozenia vôd látkami škodlivými vodám (zaškolenie zamestnancov).

Vytvorenie systému zabezpečenia proti haváriám a systému bezpečnej prevádzky (zaškolenie zamestnancov).

Zabezpečenie činnosti vodohospodára.

Vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie, resp. vodohospodárskeho diela - napr. odlučovač ropných látok, čistiareň odpadových vôd, atď..

Odpadové hospodárstvo

Analýza stavu vo Vašej firme.

Vytvorenie systému odpadového hospodárstva.

Návrh zhodnotenia odpadov.

Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy, súhlasy na nakladanie s odpadmi, vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, havarijné plány pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vypracovanie identifikačných listov odpadov, vedenie evidencie odpadov, vypracovanie hlásení (ročných, štvrťročných).

Prevádzkové poriadky, iné riadiace dokumenty - podľa požiadavky zákazníka.

Kontrola dodržiavania vytvoreného systému, návrhy opatrení na odstránenie legislatívnych nezhôd.

Školenie zamestnancov. 

Ochrana ovzdušia

Analýza stavu vo Vašej firme. Zatriedenie zdrojov znečistenia v zmysle platnej legislatívy (kotolne, technologické celky, atď.).

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečistenia ovzdušia - zavedenie evidencie. Výpočet poplatkov a spracovanie údajov potrebných pre výpočet poplatkov.

Sprostredkovanie meraní znečisťujúcich látok.

Spracovanie žiadosti k povoleniu vypúšťania skleníkových plynov - CO2, vypracovanie návrhu výpočtu emisií.

Školenie zamestnancov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Nakladanie s obalmi (výroba, dovoz, vývoz, balenie, plnenie).
Systém evidencie. Riešenie systému platieb.

Našimi ďalšími službami, ktoré poskytujeme našim klientom sú:

Integrovaná prevencia  

Školenia

Prednášky


Celková cena objednaných služieb závisí od ich náročnosti a rozsahu.