Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmách

Testovaním vo firmách začala vznikať čoraz naliehavejšia otázka - kam so zvyšným odpadom po testovaní? Nebezpečný odpad/ostatný odpad?

Ministerstvo životného prostredia SR prinieslo v aktualizovanom usmernení pre firmy jasnú odpoveď - ČIERNE NÁDOBY na zmesový komunálny odpad.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, sa odpad z testovania samodiagnostickými testmi na COVID-- 19 zaraďuje pod katalógové číslo 20 03 01 - zmesový komunálny odpad (ostatný odpad) a nakladá sa s ním v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

UPOZORNENIE!

Ministerstvo uviedlo vo svojom usmernení nasledovné odporúčanie:

Odpad zo samodiagnostických testov by sa mal ukladať do pevných plastových vriec, odpad postriekať bežne dostupným dezinfekčným roztokom, vrece zaviazať a až následne vyhodiť do komunálneho odpadu.

Dôvod tohto odporúčania spočíva v tom, že nie je možné všetkým zamestnávateľom nariadiť, aby odpad likvidovali certifikovanými spoločnosťami na likvidáciu biologicky kontaminovaného odpadu (napr. v zdravotníckych zariadeniach).