Novela zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Národná rada SR schválila dňa 3. decembra 2021 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon prezidentka SR pôvodne nepodpísala a vetovala ho. Národná rada SR zákon napriek vetu prezidentky SR opätovne schválila.

Cieľom zákona je vytvorenie efektívneho mechanizmu, ktorým by bolo možné zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže. Za tým účelom bude mať príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.

Zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.

Zákon v § 9a a 9b upravuje mechanizmus pri uplatňovaní finančnej náhrady za sanáciu environmentálnej záťaže. Podstatou tohto mechanizmu je, že ak štát uskutoční z verejných prostriedkov, čo sú finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, z Nórskeho finančného mechanizmu alebo zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá sa nachádza na nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom alebo správcom nie je štát, tak je povinný požadovať od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti náhradu finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže. Vlastník sanovanej nehnuteľnosti je na základe výzvy povinný uhradiť štátu sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade za sanovanú nehnuteľnosť alebo uzavrieť so štátom záložnú zmluvu.

Peňažná čiastka vyplývajúca z finančnej náhrady je príjmom Environmentálneho fondu.

Výška finančnej náhrady za sanovanú nehnuteľnosť nesmie presiahnuť výšku účelne vynaložených prostriedkov na vykonanie geologického prieskumu environmentálnej záťaže a sanáciu environmentálnej záťaže financovaných z verejných prostriedkov.

Príslušné ministerstvo v lehote do 12 mesiacov odo dňa schválenia záverečnej správy projektu sanácie environmentálnej záťaže vyzve vlastníka sanovanej nehnuteľnosti, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy uhradil sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade, ktorá je uvedená vo výzve, alebo aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy odoslal podpísaný návrh záložnej zmluvy na sanovanú nehnuteľnosť v prospech štátu.

Ak ale vlastník sanovanej nehnuteľnosti na základe výzvy príslušného ministerstva neuhradí sumu zodpovedajúcu finančnej náhrade za sanovanú nehnuteľnosť alebo nedoručí podpísaný návrh záložnej zmluvy, príslušné ministerstvo je povinné domáhať sa úhrady finančnej náhrady súdnou cestou.