Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022

Novela zákona o životnom prostredí

Od 1. januára 2022 nadobudne účinnosť novela č. 388/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Novela sa spája aj so zákonom č. 41/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) Novela obsahuje jednu kľúčovú zmenu a niekoľko na ňu nadväzujúcich prechodných ustanovení, ktoré si bližšie popíšeme v ďalších častiach článku.

Kľúčová zmena zákona o životnom prostredí

Od 1. 1. 2022 bude zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.

Rádioaktívnymi odpadmi sa v zmysle atómového zákona rozumejú akékoľvek nevyužiteľné materiály v plynnej, kvapalnej alebo pevnej forme, ktoré pre obsah rádionuklidov v nich alebo pre úroveň ich kontaminácie rádionuklidmi nemožno uviesť do životného prostredia.

Na Slovensku zatiaľ nebolo vybudované trvalé úložisko vyhoreného jadrového paliva. Máme zriadené len dočasné úložisko. Zrejme sa Slovensko rozhodlo ísť cestou riešenia si rádioaktívneho odpadu každý na svojom vlastnom území.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

Kľúčovým dátumom je 1. október 2021. Najlepšie si vysvetlíme celý proces na praktickom príklade. Ste právnická osoba zo zahraničia, ktorá dováža na Slovensko rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo (a máte na túto činnosť, samozrejme, povolenie podľa atómového zákona). Ak ste uzatvorili zmluvu pred 1. októbrom, môžete si plniť povinnosť aj naďalej.

Od 1. 1. 2022 však bude pre Vás zakázané uzatvorenie nových zmlúv, ktoré by malo byť spojené s dovozom jadrového odpadu na územie Slovenska. Od 1. 1. 2022 bude zakázaná akákoľvek činnosť (aj podľa zmluvy uzatvorenej pred 1. októbrom), ktorej predmetom je:

  • zvýšenie objemu rádioaktívneho odpadu,

  • zvýšenie aktivity rádioaktívneho odpadu,

  • zmena druhu rádioaktívneho odpadu.

Rovnaká výnimka od zákazu dovozu jadrového odpadu sa bude uplatňovať aj v prípade, ak predmetom uzatvorenej zmluvy je úprava rádioaktívnych odpadov na účely ich spracovania alebo úpravy na území Slovenskej republiky, ak vývoz materiálu s alikvotnou aktivitou je zmluvne zabezpečený a úradom povolený (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky).

Záverečné prechodné ustanovenie hovorí, že ak ako právnická osoba doveziete podľa zmluvy uzatvorenej pred 1. októbrom 2021 rádioaktívny odpad aj po 31. decembri na spracovanie, ste povinní po spracovaní odviesť finálny produkt tohto odpadu naspäť do krajiny pôvodu. Týmto ustanovením sa Slovensko zabezpečilo, že nebude musieť riešiť nakladanie s finálnym produktom z rádioaktívneho odpadu dovezeného pred 1. 1. 2022.