Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nadobudnú účinnosť niektoré zmeny novely 372/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 59 ods. 9 zákona o odpadoch:

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8a, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec.

V pôvodnom znení zákona o odpadoch je prípustná miera znečistenia definovaná do roku 2021.

Od 1. 1. 2022 sa rozširuje miera znečistenia podľa novej prílohy č. 8a nasledovne:

Rok Prípustná miera znečistenia
2019 do 45 % vrátane
2020 do 40 % vrátane
2021 do 35 % vrátane
2022 do 30 % vrátane
2023 do 25 % vrátane
2024 a nasledujúce roky do 20 % vrátane

Uvidíme, koľko pribudne hlavne v roku 2024 prípadov, kedy si budú musieť miesta a obce zodpovedať za svoje komunálne odpady sami v dôsledku prekročenia prípustnej miery znečistenia a kam sa až vyšplhajú náklady spojené s touto povinnosťou.