Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpadu

V súčasnosti prepravu odpadu upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Európska Únia plánuje toto nariadenie zmeniť novým návrhom.

Návrh má reagovať na negatívne javy, ktoré v rámci sveta prebiehajú vo vzťahu k odpadom. Medzi tieto javy možno zaradiť:

  1. administratívne postupy obmedzujú obeh odpadu medzi členskými štátmi EÚ,
  2. nelegálny obchod s odpadom,
  3. nezákonná preprava odpadu (ročný priemer 15 % až 30 %).

Európska Komisia si vytýčila 3 hlavné ciele nového nariadenia:

  1. zastaviť nelegálnu prepravu odpadu z EÚ do tretích krajín sveta,
  2. zjednodušiť prepravu odpadu na recykláciu a opätovné použitie v EÚ,
  3. zlepšenie nástrojov nelegálnej prepravy odpadu.

Aké opatrenia plánuje Komisia EÚ uplatniť pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov? Uvidíme, akú konkrétnu podobu napokon samotné nariadenie nadobudne. Medzi aktuálne navrhovanými opatreniami možno spomenúť:

  • v prípade krajín, ktoré nie sú členmi OECD, by bol vývoz odpadu z EÚ podmienený oficiálnou žiadosťou krajiny o dovoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný, z EÚ a preukázaním, že ho dokáže vhodným spôsobom zhodnotiť,

  • monitoring úrovne vývozu odpadu z EÚ do krajín OECD,

  • vyvážajúce spoločnosti z EÚ budú povinné vykonávať nezávislé audity svojho vývozu odpadu mimo EÚ,

  • vypracovanie špecifických záväzných kritérií na rozlišovanie medzi odpadom a použitým tovarom pre konkrétne komodity vzbudzujúce osobitné obavy (napr. použité vozidlá).