Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 nadobudnú účinnosť niektoré zmeny novely 372/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Do 1. 1. 2022 platí pôvodné znenie zákona o odpadoch § 56 ods. 7:

Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 200 m2.

Od 1. 1. 2022 nastane zmena uvedenej výnimky v poslednej vete:

Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 100 m2.

Zmenšenie plochy z 200 na 100 m2 vychádza z opatrenia O.31 Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025.

Znížením veľkosti predajnej plochy sa rozšíri počet obchodov, kde je možné zakúpiť si nápoje v opakovane použiteľných obaloch.