Environmentálne  poradenstvo

Zavolajte nám na +421 0908 717 300 alebo napíšte na info@envidu.sk


Čím sa zaoberáme

Vodné hospodárstvo

Spracovanie plánu opatrení pre prípad havarijného ohrozenia vôd látkami škodlivými vodám (zaškolenie zamestnancov).

Vytvorenie systému zabezpečenia proti haváriám a systému bezpečnej prevádzky (zaškolenie zamestnancov).

Zabezpečenie činnosti vodohospodára.

Vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie, resp. vodohospodárskeho diela - napr. odlučovač ropných látok, čistiareň odpadových vôd, atď..

Odpadové hospodárstvo

Analýza stavu vo Vašej firme.

Vytvorenie systému odpadového hospodárstva.

Návrh zhodnotenia odpadov.

Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy, súhlasy na nakladanie s odpadmi, vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, havarijné plány pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vypracovanie identifikačných listov odpadov, vedenie evidencie odpadov, vypracovanie hlásení (ročných, štvrťročných).

Prevádzkové poriadky, iné riadiace dokumenty - podľa požiadavky zákazníka.

Kontrola dodržiavania vytvoreného systému, návrhy opatrení na odstránenie legislatívnych nezhôd.

Školenie zamestnancov. 

Ochrana ovzdušia

Analýza stavu vo Vašej firme. Zatriedenie zdrojov znečistenia v zmysle platnej legislatívy (kotolne, technologické celky, atď.).

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečistenia ovzdušia - zavedenie evidencie. Výpočet poplatkov a spracovanie údajov potrebných pre výpočet poplatkov.

Sprostredkovanie meraní znečisťujúcich látok.

Spracovanie žiadosti k povoleniu vypúšťania skleníkových plynov - CO2, vypracovanie návrhu výpočtu emisií.

Školenie zamestnancov.Ing. Claudia Gettlerová

Environmentálny konzultant

gettlerova@envidu.sk

+421 915 358 111


Ing. Branislav Sádovský

Environmentálny konzultant

sadovsky@envidu.sk

+421 908 717 300


"Naša spoločnosť zabezpečí pre Vás a pre Vaše pohodlnejšie a jednoduchšie podnikanie profesionálne Poradenstvo a Služby v oblasti ochrany životného prostredia." 

naši klienti

Naše poradenstvo pre Vaše úspešné podnikanie

Zavolajte nám na +421 0908 717 300 alebo napíšte na info@envidu.sk