Environmentálne poradenstvo

Služby Naša spoločnosť zabezpečí pre Vás a pre Vaše pohodlnejšie podnikanie profesionálne Poradenstvo a Služby v oblasti ochrany životného prostredia. Poskytneme Vám kompletný environmentálny servis od spracovania potrebnej dokumentácie cez pravidelné vedenie evidencie až po návrhy nápravných a optimalizačných opatrení. Komplexnosť zabezpečenia uvedených činností spočíva v dodávke na kľúč vrátane zastupovania Vašej firmy pri rokovaniach so štátnou správou a samosprávou v oblasti ochrany životného prostredia. Pre edukáciu a osvetu organizujeme školenia a prednášky v environmentálnej oblasti a v oblasti ochrany  životného prostredia. 

Ak máte záujem o niektorú z našich služieb alebo o podrobnejšie informácie neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poradíme a pomôžeme.  

Ochrana ovzdušia

Analýza stavu vo Vašej firme. 
Zatriedenie zdrojov znečistenia v zmysle platnej legislatívy (kotolne, technologické celky, atď.).

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečistenia ovzdušia - zavedenie evidencie.
Výpočet poplatkov a spracovanie údajov potrebných pre výpočet poplatkov.

Sprostredkovanie meraní znečisťujúcich látok.

Spracovanie žiadosti k povoleniu vypúšťania skleníkových plynov - CO2, vypracovanie návrhu výpočtu emisií.

Školenie zamestnancov.

Odpadové hospodárstvo

Analýza stavu vo Vašej firme.

Vytvorenie systému odpadového hospodárstva.

Návrh zhodnotenia odpadov.

Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy, súhlasy na nakladanie s odpadmi, vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, havarijné plány pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vypracovanie identifikačných listov odpadov, vedenie evidencie odpadov, vypracovanie hlásení (ročných, štvrťročných).

Prevádzkové poriadky, iné riadiace dokumenty - podľa požiadavky zákazníka.

Kontrola dodržiavania vytvoreného systému, návrhy opatrení na odstránenie legislatívnych nezhôd.

Školenie zamestnancov. 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Nakladanie s obalmi (výroba, dovoz, vývoz, balenie, plnenie).

Systém evidencie. Riešenie systému platieb.

Integrovaná prevencia

Poradenstvo v oblasti Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia.

Školenia


Prednášky

Ak máte záujem o niektorú z našich služieb alebo o podrobnejšie informácie neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme a pomôžeme.